ÖZEL SİNCAP MOTİVASYON ANAOKULU

 

AYDINLATMA METNİ

 

Arı Çocuk Akademi Eğitim Kurumları A.Ş. (“Özel Sincap Motivasyon Anaokulu”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Özel Sincap Motivasyon Anaokulu olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Özel Sincap Motivasyon Anaokulu ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a.     Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Ticaret Sicili’ne 50919 sicil numarası ile kayıtlı, 7720705600 vergi numaralı, Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. Sinemacılar Sok. No:14 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim Arı Çocuk Akademi Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Tanımlar

Metin: İşbu aydınlatma metnini ifade etmektedir.

Veri: Elektronik olarak bilgisayarda ya da bir takım kâğıt bazlı dosyalama sistemlerinde saklanan bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Şirket, müşteri tercihlerini anlamak ve daha iyi hizmet vermek ve benzeri amaçlar ile internet siteleri aracılığıyla, genel olarak “web kayıt bilgisi" adı verilen verileri (kullanıcıların internet tarayıcılarına, mobil cihazlarına, işletim sistemine, ziyaret ettiği sayfalara, bu sayfalara eriştiği diğer internet sayfalarına, ilgili internet sitesini ziyaret ettiği tarih ve zamana, ziyaret edilen spesifik sayfalara ve daha fazlasına ait bilgiler ve benzerlerini) toplayabilir ve internet sitesinde yer alan sayfaların ziyaret edilmesi halinde, çerezleri (cookies) kullanabilir. Bu kapsamda Kişisel Veri elde edilmesi ya da bu yol ile toplanan verilerin birlikte işlenmesi halinde belirli bir kişiye işaret etmeleri durumunda, çerezler ve web kayıt bilgileri de işbu Metne tabi olacaktır.

Özel Nitelikli / Hassas Kişisel Veri: Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir. Hassas veriler sadece sıkı şartlar altında işlenebilirler ve işlenmesi  veri sahibinin açık rızasını gerektirmektedir.

Veri İlgilisi veya Sahipleri: Kişisel Verileri Özel Sincap Motivasyon Anaokulu tarafından işlenen çalışanlar dahil tüm gerçek kişileri kapsamaktadır. Veri sahibi Türk vatandaşı olmak ya da Türkiye’de ikamet etmek zorunda değildir. Tüm veri sahipleri, kendi kişisel verilerine ilişkin yasal haklara sahiptir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu kişilerin, Kanun’a uygun olarak uygulamalar ve ilkeler belirlemek yönünde sorumlulukları vardır. Özel Sincap Motivasyon Anaokulu’nun iş süreçlerinde kullanılan tüm kişisel verilere ilişkin veri sorumlusu ilgili Özel Sincap Motivasyon Anaokulu olmaktadır.

Veri İşleyen: Bir veri sorumlusu tarafından verilen yetkiye dayanarak ve onun adına veri işleyen herhangi bir kişidir. Veri sorumlusunun çalışanlar bu tanımın dışındadır, ancak uygulanabilir olması halinde, Özel Sincap Motivasyon Anaokulu adına kişisel veri işleyen tedarikçiler, iş ortakları ve diğer üçüncü kişiler bu tanıma dahil edilebilir.

Veri İşleme / İşleme: Veri kullanımına ilişkin her türlü aktiviteyi kapsamaktadır. Verinin elde edilmesi, kaydedilmesi ya da tutulmasını, ya da veriyi düzenlenme, değiştirme, geri alma, kullanma, açıklama, silme ya da yok etme de dâhil olmak üzere veri üzerinde yürütülen bir veya bir takım işlemleri içerir. Verinin üçüncü kişilere aktarılması da verinin işlenmesi anlamına gelmektedir.

b.    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel Verileriniz 6998 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında toplanan kişisel verileriniz;

 

§  Türkiye Cumhuriyet Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uyum ve gerekliliklerinin sağlanması,

§  Operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi,

§  Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

§  Eğitim ve öğretim hizmetinin yerine getirilmesi,

§  Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerine yerine getirilmesi,

§  Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

§  Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,

§  Ders uygulamalarının gerçekleştirilmesi kapsamında, eğitim içerik, ödev, proje vb. süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

§  Öğrenci işlemlerinin yerine getirilmesi,

§  Rehberlik süreçlerinin yerine getirilmesi,

§  Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,

§  Etkinlik yönetimi,

§  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

§  Sosyal faaliyetler (Araştırma, İnceleme, Gezi, Tiyatro, Ziyaret, Mezuniyet, Yıl sonu etkinliklikeri)

§  kapsamında verilerin işlenmesi,

§  İnsan Kaynakları süreçlerinin yerine getirilmesi,

§  Pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

§  Finansal süreçlerin gerçekleştirilmesi,

§  Müşteri memnuniyeti kapsamında kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,

§  Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,

§  Güvenlik süreçlerinin yerine getirilmesi,

§  Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,

 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.sincapmotivasyon.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli okul faaliyetlerin yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hizmetlerimizi iyileştirilmesi, izin vermeniz durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, internet sitesinin kullanımının kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, Okulumuzun iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve mevzuat ve Kurum prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ile Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla veli, öğrenci ve mezunlarımıza, Kurum hissedarlarına, Kurum yetkililerine, üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, başta Milli Eğitim bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

     ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından SİNCAP MOTİVASYON ANAOKULU internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, Kurumumuzun birimleri ve ofisleri, sosyal medya mecraları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu oması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Ayrıca, Kurumumuz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 

c.     Çerezler

İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Çerezler, ziyaret etmekte olduğunuz web sitesi tarafından cihazınıza indirilen küçük veri dosyalarıdır. Aynı web sitesini bir sonraki ziyaretinizde, çerezler cihazınızın tanınmasını sağlar. Çerezler, web sitesi ziyaretini daha kişisel hale getirmek, ilgili gezinti ayarlarını göstermek, ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak, tüm kullanıcı deneyimini geliştirmek, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacı ile kullanılmaktadır. İnternet sitemizi ve alt alan adlarını kapsayan dönemsel bilgi formlarını da içeren web tabanlı uygulamalarımızı kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Okul, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz.

 

d.    Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, çocuklarınızın haklarına ilişkin taleplerinizi www.sincapmotivasyon.com.tr adresinde yer alan Özel Sincap Motivasyon Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle Özel Sincap Motivasyon Anaokulu’na iletmeniz durumunda Sincap Anaokulu, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Özel Sincap Motivasyon Anaokulu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

  1. Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü

 

Çocuğunuza ait kişisel veriler teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “www.sincapmotivasyon.com.tr” web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

-          Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. Sinemacılar Sok. No:14 Ataşehir/İSTANBUL adresine bizzat teslim etme sureti ile,

-          Noter kanalı ile,

-          aricocuk@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak,

-          veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla

İletebileceğiniz gibi isbu taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemleri kullanmak sureti ile de Özel Sincap Motivasyon Anaokulu’na iletmeniz mümkündür.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVKK’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz takdirde talebinize ilişkin başvurunuzun en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılması sağlanacaktır.

 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

                                                             Arı Çocuk Akademi Eğitim Kurumları A.Ş.

 

Başvuru formu indirmek için tıklayınız.

Değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için Covid-19 salgını süresince düzenli aralıklarla okulumuzu steril hale getirdiğimizi belirtmek isteriz. Çalışanlarımızın tamamı maske, siperlik ve eldiven gibi tedbirleri kullanarak çocuklarımıza güvenli eğitim koşullarını sağlayarak okulumuzda hizmet vermeye devam etmektedir.
Detaylı bilgi için: 0850 302 99 99
Sosyal medyada sizlerleyiz.
Takipte Kalın!